Uvjeti i odredbe

Članak 1. Definicije

Uvjeti u kontekstu ovih uvjeta i odredbi definiraju se na sljedeći način:

1.1 Uvjeti i odredbe: ovi Uvjeti i odredbe, koji se primjenjuju na partnerstvo između Babysitsa, Babysitterice i Obitelji. Korištenje usluga koje Babysits pruža pretpostavlja poznavanje ovih Uvjeta i odredbi i njihovo prihvaćanje;

1.2 Pružanje usluga: pružanje usluga koje nudi Babysits, koje se sastoji od rada jedne ili više (on-line) platformi u svrhu kombiniranja potražnje i ponude, posebno na području brige o djeci, a posebno čuvanja djece članova Obitelji u kućnom okruženju;

1.3 Babysitterica: svaka fizička osoba koja koristi Usluge koje Babysits pruža;

1.4 Obitelj: svaka fizička osoba koja izda nalog Babysitterici za obavljanje aktivnosti i/ili bilo koja fizička osoba koja koristi platformu Babysits za traženje brige o djeci;

1.5 Poslovni korisnik: (pravna) osoba koja koristi usluge putem platforme Babysits;

1.6 Aktivnosti: aktivnosti koje će Babysitterica obavljati u Obitelji;

1.7 Stranke: Babysits i Babysitterica, ili Babysits i Obitelj, ili Babysits i Poslovno korisnik, ili Babysitterica i Obitelj zajedno;

1.8 Osobni podaci: sve informacije o identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati;

1.9 Dani: svi kalendarski dani;

1.10 Viša sila: svaka okolnost koja je neovisna o volji Babysitsa - čak i ako se mogla predvidjeti u vrijeme donošenja Ugovora o posredovanju u tvrtki Babysits, kod njezinih dobavljača, a uz to i sve okolnosti zbog kojih se od Babysitsa ne može razumno zahtijevati poštovanje Ugovora o posredovanju;

1.11 Nedostatak koji se ne može pripisati: događaji kao što su (prijetnja) ratom, neredi, požari, štrajkovi, neispravnost sustava/softvera, blokade, isključenje, prekid prometa, bolest osoblja, neispunjavanje ili nepravovremeno ispunjavanje obveza trećih strana;

1.12 Babysits: Trgovački naziv privatnog društva s ograničenom odgovornošću „Babysits B.V.“, registriranog pri Gospodarskoj komori u Nizozemskoj pod brojem 68591950.

Članak 2. Primjenjivost

2.1 Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na pružanje usluga koje nudi Babysits . Pružanje usluga obuhvaća, između ostalog, rad jedne ili više (on-line) platformi u svrhu kombiniranja ponude i potražnje, posebno na području brige o djeci, a posebno čuvanja djece članova Obitelji u kućnom okruženju.

2.2 Odstupanja i/ili dopune ovih Uvjeta i odredbi vrijede samo ako su utvrđena izričito i u pisanom obliku.

2.3 Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi nevažeća, ostale odredbe ovih Uvjeta i odredbi ostaju na snazi. Relevantna(e) nevažeća(e) odredba(e) zamijenit će se drugačijom, valjanom odredbom kojom će se što je moguće bliže približiti posljedicama na koje cilja nevažeća odredba.

2.4 Odredbe iz ovih Uvjeta i odredbi ne primjenjuju se ako se protive bilo kojim propisima iz područja obveznog prava Ako bi odredba bila nevažeća u takvim okolnostima, primjenjuje se aranžman koji je najpovoljniji za Babysits, a sve ostale odredbe ostaju u potpunosti na snazi.

Članak 3. Sadržaj i provedba ugovora

3.1 Babysitterica će se registrirati na Babysits i dostaviti potrebne podatke i dokumente, uključujući adresu e-pošte, ime, adresu, poštanski broj i broj bankovnog računa. Babysits će potvrditi registraciju Babysitterice. U tom trenutku sklapa se ugovor o posredovanju između Babysitsa i Babysitterice, na koje se primjenjuju ovi Uvjeti i odredbe.

3.2 Obitelj će se registrirati na Babysits i dostaviti potrebne podatke i dokumente, uključujući adresu e-pošte, ime, adresu i poštanski broj. Babysits će potvrditi registraciju Obitelji. U tom trenutku sklapa se ugovor o posredovanju između Babysitsa i Obitelji na koji se ti uvjeti primjenjuju.

3.3 Ako Obitelj ili poslovni kupac koristi Premium račun, Obitelj ili poslovni korisnik moraju, osim gore navedenih podataka, Babysitsu dostaviti i podatke o plaćanju jer nastaje obveza plaćanja.

3.4 Babysitterica može odabrati svoj profil učiniti vidljivim svima, samo korisnicima Babysitsa ili svim korisnicima s kojima je Babysitterica bila u kontaktu. Ako Babysitterica odabere „svi“, javne tražilice (kao što je Google) i web stranice na kojima se oglašavaju slobodna radna mjesta, također, će uključivati profil.

3.5 Podaci Babysitterice koristit će se za generiranje profila na platformi Babysits. Babysits neće koristiti podatke u druge svrhe bez izričitog pristanka Babysitterice.

3.6 Kada Obitelj pristane na naknade koje je navela Babysitterica i/ili kada Babysitterica nastavi s obavljanjem aktivnosti u Obitelji, sklapa se ugovor između Babysitterice i Obitelji. Ni pod kojim okolnostima neće se sklopiti ugovor - osim ugovora o posredovanju - između Obitelji i Babysitterice. Između Babysitsa i Babysitterice sklapa se isključivo ugovor o posredovanju na koji se ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju.

3.7 Babysitterica provodi Aktivnosti na temelju ugovora s Obitelji na vlastitu odgovornost i na vlastiti rizik. Babysits nije odgovoran i/ili zadužen za provedbu i poštivanje ugovora o aktivnostima Babysitterice u Obitelji.

3.8 Ugovor između Babysitsa i Babysitterice/Obitelji smatra odnosi se na obvezu najboljeg truda, pri čemu Babysits nastoji postići sporazum između Babysitterice i Obitelji.

Članak 4. Obveze Babysitterice

4.1 Babysitterica je u svakom trenutku odgovoran/a za provjeru svojih (zakonskih) obveza kao Babysitterice. To uključuje, između ostalog, registraciju pri Gospodarskoj komori i plaćanje poreza.

4.2 Babysitterica je odgovoran/a za ispravnost i potpunost informacija navedenih na Babysits platformi.

4.3 Babysitterica je dužan/a sve moguće promjene informacija odmah priopćiti Babysitsu.

4.4 Babysitterica ima dužnost paziti tijekom provedbe aktivnosti. To znači da Babysitterica pažljivo obavlja svoje aktivnosti.

4.5 Babysitterica je odgovoran/a za pravilno poslovanje i podnošenje (poreznih) prijava koje su potrebne i/ili za sklapanje potrebnih osiguranja, pri čemu se mora podrazumjevati i osiguranje od odgovornosti.

4.6 Da bi se koristila pružanje usluga djece, Babysitterica mora imati minimalnu dob od 14 godina (ili biti starija ako se ovo primjenjuje lokalno). Babysitterica je odgovorna da on/a sam/a obrati pozornost na to. Osim toga, svaka Babysitterica mlađa od 18 godina dužna je zatražiti dopuštenje od svojih roditelja. Ako Babysitterica ne ispunjava ove uvjete i natanu troškovi, ti se troškovi ne mogu tražiti od Babysitsa.

Članak 5. Obveze Babysitsa

5.1 Babysits se brine o ažuriranju i servisiranju web stranice i Babysits aplikacije, ali Babysits ne može jamčiti da će platforma uvijek funkcionirati bez prekida.

5.2 Babysits prima pritužbe Obitelji i brine se da se one budu prenesene Babysitterici. Ako je moguće, Babysits će se truditi riješiti pritužbe, u dogovoru s Babysittericom. Babysits nije stranka u slučajevima pritužbi.

Članak 6. Obveze Obitelji

6.1 Obitelj je u svakom trenutku odgovorna za svoj izbor angažiranja Babysitterice putem Babysitsa i provjere je li Babysitterica prikladna za aktivnosti koje će se provoditi.

6.2 Obitelj je dužna prilikom sklapanja Premium pretplate ispuniti svoje obveze plaćanja.

6.3 Obitelj je sama odgovorna za financijske obveze prema Babysitterici.

6.4 Obitelj je dužna poštivati politiku razumne upotrebe kako je navedeno u članku 9. ovih Uvjeta i odredbi.

Članak 7. Obveze poslovnog korisnika

7.1 Poslovni kupac dužan je po prelasku na Premium poslovni račun ispuniti svoje obveze plaćanja koje iz njega proisteku.

7.2 Poslovni korisnik može izraditi najviše 1 Premium poslovni račun.

7.3 Poslovni kupac dužan je pridržavati se politike razumne uporabe kako je navedeno u članku 9. ovih Uvjeta i odredbi.

Članak 8. Premium račun/poslovni račun

8.1 Ako stranka koristi Premium račun ili Premium poslovni račun, nastaje obveza plaćanja.

8.2 Premium račun/poslovni račun stupa na snagu danom sklapanja i ima ugovorni rok od mjesec dana.

8.3 Ovaj se ugovor može jednostrano otkazati. To je moguće do posljednjeg dana trajanja ugovora. U slučaju da ugovor nije otkazan, prešutno se produžuje za vrijeme trajanja ugovorne odredbe.

Članak 9. Pravila razumne uporabe

9.1 Babysits primjenjuje politiku razumne uporabe. Ova politika znači da stranke mogu razumno koristiti on-line platformu Babysitsa.

9.2 Ono što je razumno određuje se prosudbom Babysitsa.

Članak 10. Uvjeti plaćanja

10.1 Usluge obrade plaćanja Babysitterici pruža Stripe i podliježu Ugovoru o povezanom Stripe računu (Stripe Connected Account Agreement koji uključuje Stripe Uvjete pružanja usluge (zajedno „Ugovor o Stripe uslugama“). Pristajući na ove Uvjete ili nastavljajući kao Babysitterica na Babysitsu, Babysitterica i Obitelj pristaju biti vezani ugovorom o Stripe usluzi, jer ga Stripe s vremena na vrijeme može mijenjati. Kao uvjet za Babysits koji omogućuje usluge obrade plaćanja putem Stripea, Babysitterica/Obitelj pristaje pružiti Babysitsu točne i potpune informacije o Babysitterici/Obitelji, a Babysitterica/Obitelj daje dopuštenje Babysitsu da podijeli ove podatke i podatke o transakcijama u vezi s korištenjem usluga obrade plaćanja koje nudi Stripe.

10.2 Plaćanja Obitelj podmiruje izravno Babysitterici ili putem Stripe računa.

10.3 Sve cijene koje su naveli Babysits i Babysitterica uključuju PDV i putne troškove, naknadu po kilometru, osim ako nije drugačije utvrđeno.

10.4 Babysits ima pravo svake godine prilagoditi svoju naknadu. Babysits će o ovoj prilagodbi cijena pisanim putem obavijestiti Babysittericu/Obitelj.

Članak 11. Odgovornost i zaštitne mjere

11.1 Nakon provedbe pružanja usluga, Babysits će primijeniti svu brigu i kompetencije koje se razumno mogu očekivati od Babysitsa. Ovo pružanje usluga ograničeno je na posredovanje. Babysits nikada nije odgovoarn za provođenje aktivnosti Babysitterice u Obitelji.

11.2 Babysits nije odgovoran za štetu bilo koje prirode jer se oslanjao na netočne i/ili nepotpune informacije koje je dostavila Babysitterica/Obitelj, osim ako je takva netočnost ili nepotpunost trebala biti poznata Babysitsu.

11.3 Babysits nije odgovoran za svu izravnu ili neizravnu štetu koju pretrpi Babysitterica/Obitelj, uključujući posljedičnu štetu, koja je povezana s nedostatkom Babysitsa ili osoba koje su Babysits angažirao u provedbi ugovora o posredovanju, osim u slučaju izravne namjere i/ili grubog nemara.

11.4 Babysits nije odgovorano za materijalnu i/ili nematerijalnu i/ili (posljedičnu) štetu nastalu zbog Babysitterice/Obitelji.

11.5 Ako se Babysits, uz dužno poštovanje prethodnog, može smatrati odgovornim takva je odgovornost ograničena na osigurani iznos koji prema osiguranju (poslovne) odgovornosti Babysitsa ispunjava uvjete za isplatu. Ako šteta nije pokrivena osiguranjem ili osiguravatelj u svakom slučaju ne nastavi s isplatom, obveza je ograničena na najviše dvostruko veći iznos računa relevantnog Ugovora o posredovanju, koji u svakom trenutku iznosi najviše 2.000 eura, bez PDV-a.

11.6 Babysitterica/Obitelj štiti Babysits od svih zahtjeva trećih strana za koje Babysits nije odgovoran u skladu s prethodnim.

11.7 Teret dokazivanja u vezi s bilo kakvom navodnom odgovornošću Babysitsa leži na Babysitterici/Obitelji. Babysitterica/Obitelj prihvaća taj teret dokazivanja.

Članak 12. Obrada osobnih podataka i privatnost

12.1 Osobni podaci koje Babysitterica/Obitelj dostavlja Babysitsu neće biti dostupni trećim stranama, osim ako je to na bilo koji način drugačije određeno zakonom ili ugovorom o posredovanju.

12.2 Babysitterica/Obitelj sami određuju koje informacije i/ili kontakt podatke Babysitterica/Obitelj želi objaviti dijeljenjem tih informacija putem (on-line) platforme s Babysittericom/Obitelji.

12.3 Babysits nastoji razumno zaštititi svoje sustave od nezakonite uporabe i poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u tom smislu.

Članak 13. Neotkrivanje i povjerljivost podataka

13.1 Svi osobni podaci koje Babysits prima od Babysitterice/Obitelji i/ili sam prikuplja u kontekstu ovog ugovora o posredovanju podliježu obvezi neotkrivanja trećim stranama, osim ako među strankama nije drukčije utvrđeno.

13.2 Babysitterica/Obitelj može eventualno pružiti osobne podatke u samom opisu profila; budući da stranke same odaberu da te informacije učine dostupnima, takvi osobni podaci ne podliježu obvezi neotkrivanja podataka. Ako Babysitterica/Obitelj uključuje osobne podatke u opis profila, to je na vlastitu odgovornost.

13.3 Ova obveza neotkrivanja ne primjenjuje se ako je Babysitterica/Obitelj dala svoju izričitu suglasnost za pružanje informacija trećim stranama, ako je pružanje informacija trećim stranama logično potrebno s obzirom na prirodu dodijeljenog ustupanja i provedbu ovog ugovora o izvršitelju obrade ili ako se zakonska obveza odnosi na pružanje informacija trećoj strani.

Članak 14. Viša sila

14.1 Ako Babysits nije u mogućnosti zbog trajnog nedostatka koji se ne može pripisati ispunjavanju njegovih obveza, ima pravo u razumnom roku u cijelosti ili djelomično raskinuti Ugovor o posredovanju pisanom izjavom, bez da je Babysits dužan Babysitterici pružiti bilo kakvu naknadu štete - ili naknadu takve prednosti koja su možda uživali - Babysitterica/Obitelj.

14.2 Nedostatak koji se može pripisati Babysitsu kvalificira se kao trajni ako se relevantna izvedba ne može izvesti u razumnom roku nakon što okolnosti stupe na snagu. Smatra se da takav razumni rok iznosi najmanje 14 dana.

14.3 Ako se izvedba, međutim, može provesti u razumnom roku, nedostatak nije trajan i ni Babysits, ni Babysitterica/Obitelj ne mogu raskinuti ugovor o posredovanju. Obveza postupanja Babysitsa se ukida bez obveze da Babysits osigura bilo kakvu naknadu štete Babysitterici/Obitelji.

Članak 15. Dokaz

15.1 Što se tiče novčanog opsega uzajamnih obveza iz ugovora o posredovanju sklopljenog s Babysitsom, administrativna evidencija Babysitsa je - bez dokaza o suprotnom - odlučujuća.

15.2 Ako se ne dokaže suprotno, podaci navedeni na računu i/ili ponudi računaju se kao točni između Babysitterice/Obitelji i Babysitsa.

Članak 16. Pravo potrošača na opoziv

16.1 Potrošač ima pravo u roku od 14 dana nakon sklapanja Premium računa/poslovnog računa odustati od kupnje.

16.2 Ako potrošač želi ostvariti pravo na opoziv, mora obavijestiti Babysits.

16.3 Broj dana koji je kupljen naplaćuje se potrošaču.

Članak 17. Izmjene

17.1 Babysits ima pravo posredno mijenjati ove Uvjete i odredbe. Izmijenjene odredbe stupaju na snagu na datum naveden u odluci o izmjeni. Nakon trenutka izmjene, nova verzija Uvjeta i odredbi može se naći na Babysits web stranici i preuzeti s Babysits web stranice.

17.2 Babysits može mijenjati sadržaj i funkcioniranje web stranice bez prethodne najave.

Članak 18. Razne odredbe

18.1 Ako je bi bilo koja odredba iz ovih Uvjeta i odredbi ili iz temeljnog Ugovora o posredovanju bila potpuno ili djelomično nevažeća i/ili ništavna i/ili neprovediva, kao rezultat bilo kojeg zakonskog propisa, sudskog naloga ili na neki drugi način, to neće utjecati na valjanost svih ostalih odredbi ovih Uvjeta i odredbi ili temeljnog Ugovora o posredovanju.

18.2 Ako odredba ovih Uvjeta i odredbi ili temeljni Ugovor o posredovanju ne bi bio valjan iz razloga predviđenih u prethodnom članku, ali bi vrijedila da ima ograničeniji opseg ili svrhu, tada će se ova odredba - prvenstveno - automatski primjenjivati s najdalekosežnijim ili znatno ograničenijim opsegom ili svrhom u kojoj bi i dalje vrijedila.

18.3 Ne dovodeći u pitanje ono što je utvrđeno u odjeljku 2., stranke se mogu, ako to žele, savjetovati kako bi uspostavile nove odredbe kojima bi se zamijenile nevažeće i/ili poništene odredbe. Time će se svrha i smisao ništetnih i/ili poništenih odredbi uskladiti koliko god je moguće.

18.4 Ovi uvjeti i odredbe su na više jezika. U slučaju razlika u tumačenju između drugih i engleske verzije Uvjeta i odredbi, važeća je engleska verzija Uvjeta i odredbi.

Članak 19. Mjerodavno pravo

19.1 Na sve sporazume o posredovanju sklopljene s tvrtkom Babysits ili sve obveze koje iz njih proizlaze, isključivo je primjenjiv nizozemski zakon.

19.2 U slučaju bilo kakvog spora koji je rezultat Ugovora o posredovanju na koji se primjenjuju ovi Uvjeti i odredbe, pravni sud u Rotterdamu nadležan je za rješavanje spora.


Hvala vam i dobrodošli u Babysits!